Resultaten
Kennisontwikkeling is één van de terreinen waarop het Nationaal Groeifonds investeert in projecten. Het gaat over kansen die er liggen om te investeren in onderwijs en het leren van vaardigheden. Uit de doorrekening van onderstaande zeven projecten binnen deze pijler blijkt dat investeren in menselijk kapitaal veelal leidt tot economische groei en maatschappelijke baten:

Onderzoek
SEO Economisch Onderzoek heeft de bbp-effecten van zeven projecten binnen de pijler Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds doorgerekend in opdracht van het ministerie van OCW. Aanvullend is voor elk project een overzicht van maatschappelijke kosten en baten opgesteld. De resultaten hiervan zijn beschreven in een notitie die als bijlage is toegevoegd aan de ingediende projectvoorstellen.

Methode
De doorrekening van de bbp-effecten van de eerste vijf bovenstaande projecten zijn uitgevoerd conform de methodiek uit de serie Kansrijk Onderwijsbeleid van het Centraal Planbureau (CPB). Deze doorrekening vertaalt leerwinsten van het project op korte termijn naar een verwachte inkomensgroei op lange termijn. De laatste twee bovenstaande projecten zijn doorgerekend aan de hand van een levensloopmodel van investeringen in menselijk kapitaal. Dit rekenmodel is eerder gebruikt bij doorrekeningen van verschillende scenario’s voor individuele leerrechten voor de Nederlandse beroepsbevolking.