Resultaten
Kennisontwikkeling is één van de terreinen waarop het Nationaal Groeifonds investeert in projecten. Het gaat over kansen die er liggen om te investeren in onderwijs en het leren van vaardigheden. SEO heeft in 2021 en 2022 doorrekeningen uitgevoerd voor een aantal voorstellen. Uit de doorrekening van onderstaande twee projecten in 2022 en zeven projecten in 2021 binnen deze pijler blijkt dat investeren in menselijk kapitaal veelal leidt tot economische groei en maatschappelijke baten:

2022

  • Leerlabs: Dit voorstel gaat om een impuls voor onderwijshuisvesting die leidt tot hogere leerwinst voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs.
  • Doorlopende ontwikkeling leraren: Dit voorstel geeft een impuls aan de versterking van de kwaliteit van leraren in het primair (po) en voortgezet (vo) en middelbaarberoepsonderwijs (mbo) door de professionele ontwikkeling van leraren gedurende hun loopbaan te structureren en te stimuleren. Daarmee draagt het bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de versterking van de economische welvaart en het verdienvermogen van Nederland.

2021

Onderzoek
SEO Economisch Onderzoek heeft de bbp-effecten van zeven projecten binnen de pijler Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds doorgerekend in opdracht van het ministerie van OCW. Aanvullend is voor elk project een overzicht van maatschappelijke kosten en baten opgesteld. De resultaten hiervan zijn beschreven in een notitie die als bijlage is toegevoegd aan de ingediende projectvoorstellen.

Methode
De doorrekening van de bbp-effecten van de projecten is uitgevoerd conform de methodiek uit de serie Kansrijk Onderwijsbeleid van het Centraal Planbureau (CPB). Deze doorrekening vertaalt leerwinsten van het project op korte termijn naar een verwachte inkomensgroei op lange termijn. De projecten over leven lang ontwikkelen zijn doorgerekend aan de hand van een levensloopmodel van investeringen in menselijk kapitaal. Dit rekenmodel is eerder gebruikt bij doorrekeningen van verschillende scenario’s voor individuele leerrechten voor de Nederlandse beroepsbevolking.