Onderzoek en resultaten
In opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft SEO Economisch Onderzoek de naleving en kwaliteit van toelichting gemonitord van een thematische selectie aan rapportagebepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code. Deze selectie centreert zich rond de volgende kernthema’s uit de Code:

  • Lange termijn waardecreatie; (bepaling 1.1.3 en 1.1.4)
  • Cultuur (bepaling 2.5.4); en
  • Diversiteit (bepaling 2.1.1 en 2.1.6);

Net zoals in eerdere jaren documenteert het nalevingsonderzoek hoge nalevingscijfers. Vergelijkbaar met eerdere jaren bestaan hierin wel verschillen afhankelijk van de bedrijfsgrootte (AEX, AMX, AScX, Lokaal) en land van notering (binnen Nederland of daarbuiten). Dit onderzoek brengt ook verschillen tussen bedrijfstakken in kaart.

Een verdiepende analyse brengt de kwaliteit van de rapportage in kaart. Deze analyse beziet bezien in welke mate vennootschappen de onderlinge samenhang tussen verschillende bepalingen en principes in de Code benutten om hun verslaglegging inhoudelijk relevant te maken en of zij daarbij extra duiding bieden. Vennootschappen blijken in veel gevallen vooral voor een procesmatige rapportage te kiezen die nauw aansluit bij de letterlijke tekst van de desbetreffende rapportagebepalingen, in plaats van hun rapportage inhoudelijk in te vullen. Deze procesmatige rapportage bevat doorgaans ook geen voor de vennootschap specifieke informatie. Het rapport bevat ook per bepaling enkele good practices van inhoudelijke rapportage over de genoemde kernthema’s.

Methoden
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een bureaustudie en een aantal focusgroepen met vennootschappen die onder de Code vallen.