In december 2020 hebben Sint-Maarten en Nederland overeenstemming bereikt over het Landenpakket Sint Maarten. Onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO), in samenwerking met Economisch Bureau Amsterdam (EBA) en Tackling Law, heeft geleid tot vijf prioritaire beleidspakketten. Deze pakketten bevatten bijbehorende beleidsmaatregelen die de knelpunten en aandachtspunten aanpakken die Sint-Maarten op korte, middellange en lange termijn kan nemen om het ondernemersklimaat te verbeteren. 

Het Landspakket van Sint Maarten bevat maatregelen en hervormingen op verschillende terreinen. Dit onderzoek naar het vestigingsklimaat staat dan ook niet op zichzelf. Het Landspakket bevat meerdere onderzoeksprojecten op andere onderdelen ervan die ook relevant zijn voor het vestigingsklimaat. Dit betreft onder meer de arbeidsmarkt (E.1), belastingen (C.1), ruimtelijke ordening (E.7) en de effectiviteit van de publieke sector (B.4). In dit rapport ligt de nadruk op aanbevelingen voor het vergroten van het gemak van zakendoen, het bevorderen van ondernemerschap en het verbeteren van de werking van markten in Sint Maarten.

Door middel van deskresearch en interviews met ondernemers zijn de belangrijkste knelpunten en aandachtspunten in de factoren van de Wereldbank in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in zes beleidspakketten met bijbehorende beleidsmaatregelen die deze knelpunten en aandachtspunten aanpakken. Dit kan op korte, middellange en lange termijn het ondernemersklimaat op Sint Maarten verbeteren. De zes pakketten zijn:

  1. Optimaliseren en moderniseren van het vergunningenstelsel;
  2. Digitaliseer en centraliseer alle vergunningprocedures en digitaliseer het belastingbetaalkantoor;
  3. Versterk ondernemers(toegang tot) kennis en vaardigheden;
  4. Vergroot de toegang tot financiering en de integriteit van de financiële markt;
  5. Verbetering van de doeltreffendheid van de product- en dienstenmarkten; en
  6. Bevorder het ondernemerschap door fiscale en arbeidsmarktregelingen die gunstig zijn voor ondernemers.

Omdat het onmogelijk is alle geïdentificeerde knelpunten aan te pakken en deze beleidspakketten tegelijkertijd uit te voeren, is een prioritering gemaakt op basis van haalbaarheid, impact, kosten en draagvlak. Dit resulteert in de uitwerking van de pakketten 1-5. De vijf geprioriteerde projecten vormen het startpunt voor de implementatie van de voorgestelde hervormingen en vormen samen het Programma ‘Verbetering vestigings- en investeringsklimaat Sint Maarten’, dat tussen 2022 en 2024 kan worden uitgevoerd. Daarnaast is voor een succesvolle uitvoering van de voorgestelde hervormingen een effectieve bestuursstructuur nodig.  Wij stellen een governance structuur voor die duidelijk maakt hoe de verantwoordelijkheden voor uitvoering, ondersteuning, beheer, monitoring, rapportage, ingebruikname, escalatie en eindverantwoordelijkheid zijn georganiseerd.