Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Sociale zekerheid Curaçao

Het stelsel van sociale zekerheid en pensioenen in Curaçao kan gemoderniseerd en versterkt worden. Dit is ook nodig vanwege de vergrijzing van de bevolking. In het onderzoek worden praktische beleidsopties gepresenteerd en doorgerekend.

Sociale zekerheid en pensioenen

2024-72a, 2024-72b, 2024-72c, 2024-72d en 2024-72e

Rapport

Geven en nemen. Evaluatie giftenaftrek 2016-2021

De giftenaftrek is een belastingvoordeel om giften te stimuleren. Deze maatregel is wel doeltreffend, maar niet doelmatig. Dit onderzoek verkent ook beleidsopties voor een doelmatige stimulering van giften.

2024-25

Rapport

Verdeling bijstandsbudgetten 2024

Dit onderzoek berekent de verdeling van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2024. Het hoofdrapport laat zien hoe deze budgetten veranderen ten opzichte van vorig jaar en hoe de verdeling zich verhoudt tot gemeentelijke uitgaven aan bijstand in 2022. Een uitgebreide verantwoording is terug te vinden in twee technische achtergronddocumenten en een interactieve budgettool bevat achterliggende cijfers op gemeenteniveau.

2023-101

Rapport

Sociaal minimum: beschrijvende analyse voor vijf Europese landen

Dit onderzoeksrapport beschrijft het sociaal minimum in vijf Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat in op de relevante sociale zekerheidsregelingen en de prestaties van het sociale zekerheidsstelsel met betrekking tot armoede.

2023-37

Rapport

Bruikbaarheid CBS Microdata

SEO heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aanvullend onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van CBS Microdata voor representativiteitsopgaven.

2023-08, 2023-09

Rapport

Monitor aanpak jeugdwerkloosheid

Deze monitor geeft een periodiek beeld van de ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie van (specifieke groepen) jongeren.

2022-33

Rapport

De arbeidsmarkt voor dierenartsen

Dit onderzoek beschrijft en analyseert de huidige en toekomstige arbeidsmarkt voor dierenartsen. Het gaat in op sturingsmogelijkheden om toekomstige tekorten en knelpunten te voorkomen en verhelpen.

2022-69

Rapport

De toekomst van de trustsector

SEO heeft in opdracht van het ministerie van Financiën het onderzoek naar de toekomst van de trustsector uitgevoerd. De door het ministerie van Financiën geformuleerde hoofdvraag van dit onderzoek is: Is bij trustdienstverlening de integriteit voldoende te waarborgen?

2022-85

Rapport

Meer schuldhulp door de coronacrisis?

De verwachte toename van het aantal mensen met problematische schulden als gevolg van een inkomensterugval tijdens de coronacrisis ligt tussen de 3 en 20 procent. Dit leidt naar verwachting in totaal tot minimaal 3.000 en maximaal 18.000 extra schuldhulpvragen. Mensen die in de problemen kwamen doordat ze tijdens de lockdowns buiten beeld raakten, zijn hierin niet meegeteld.

2022-36