Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Zorg voor de leerling; Kosten en baten van opleiding in de wijkverpleging

SEO heeft in opdracht van de stuurgroep investeringsakkoord opleiden wijkverpleging (IOW) onderzoek gedaan naar de kosten en baten van het opleiden van leerlingen in de wijkverpleging.

Zorg Arbeidsmarkt Kosten-batenanalyse

2024-56

Rapport

Werkwijzer maatschappelijke kosten-batenanalyse Justitie en Veiligheid

SEO en Ecorys hebben een werkwijzer opgesteld voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van beleidsmaatregelen op het gebied van Justitie en Veiligheid. Een volledige maatschappelijke kosten-batenanalyse is voor Justitie- en Veiligheidsbeleid vaak (nog) niet mogelijk, maar een ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse als denkkader’ wel.

Kosten-batenanalyse

2023-145

Rapport

Bekostiging en beloning van beschermingsbewind bij schulden

Gemeenten geven steeds meer uit aan bewindvoering bij problematische schulden zonder dat ze hier grip op hebben. Bewindvoerders vinden de beloning niet toereikend. Dit onderzoek houdt de bekostigings- en beloningssystematiek tegen het licht.

Zorg

2022-131

Rapport

De markt voor kinderopvang

Het ministerie van SZW heeft SEO verzocht om de markt voor kinderopvang in kaart te brengen. Het onderzoek richt zich primair op de rol van van private equity (PE) in de kinderopvangmarkt. Ten opzichte van non-profitorganisaties heeft PE hogere prijzen, een groter aanbod in bovengemiddelde wijken en minder vaak tekortkomingen bij inspecties.

Zorg

2023-38

Rapport

Evaluatie toeslagenstelsel

Hoe ervaart de burger het toeslagenstelsel, wat zijn hiervan de belangrijkste oorzaken en hoe kan het huidige toeslagenstelsel voor de burger worden verbeterd?

Zorg

2022-123

Rapport

Kosten en baten van Samen Recht Vinden

Stichting Samen Recht Vinden Zeeland (SRV) begeleidt sinds maart 2021 conflicten binnen een groot deel van de provincie Zeeland. Toepassing van een ‘MKBA als denkkader’ laat zien dat een betere kwaliteit van leven, als gevolg van een tijdige conflictoplossing, een belangrijke baat is van de dienstverlening van SRV. In sommige gevallen zijn er ook substantiële besparingen op de kosten van andere vormen van rechtshulp, zoals de advocatuur of professionele mediation.

Kosten-batenanalyse

2022-142

Rapport

Verdeling bijstandsbudgetten 2023

Dit onderzoek berekent de verdeling van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2023. Het hoofdrapport laat zien hoe deze budgetten veranderen ten opzichte van vorig jaar en hoe de verdeling zich verhoudt tot gemeentelijke uitgaven aan bijstand in 2021. Een uitgebreide verantwoording is terug te vinden in twee technische achtergronddocumenten en een interactieve budgettool bevat achterliggende cijfers op gemeenteniveau.

2022-103

Rapport

Meer schuldhulp door de coronacrisis?

De verwachte toename van het aantal mensen met problematische schulden als gevolg van een inkomensterugval tijdens de coronacrisis ligt tussen de 3 en 20 procent. Dit leidt naar verwachting in totaal tot minimaal 3.000 en maximaal 18.000 extra schuldhulpvragen. Mensen die in de problemen kwamen doordat ze tijdens de lockdowns buiten beeld raakten, zijn hierin niet meegeteld.

Sociale zekerheid en pensioenen

2022-36