Onderzoek
Jongeren met een migratieachtergrond worden geconfronteerd met belemmeringen bij de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Dit onderzoek richt zich op het evalueren van (acht) interventies om de arbeidsmarkttoetreding van mbo-afgestudeerden met een migratieachtergrond te verbeteren. Daarbij zijn de effectiviteit, impact en potentie voor opschaling onderzocht.

Resultaten
Grofweg zijn de interventies in te delen in interventies die vooral gericht zijn op de student en interventies die meer gericht zijn op de werkgever. Interventies gericht op werkgevers richten zich voornamelijk op de verklaring en bewustwording van mogelijke arbeidsmarktdiscriminatie. De impact die de interventies weten te bewerkstelligen is niet altijd met een zuivere effectmeting vast te stellen. Toch zien we dat zowel de interventies gericht op jongeren als de interventies voor werkgevers een positieve impact kunnen hebben op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt. Deelnemers aan interventies geven over het algemeen aan enthousiast en tevreden te zijn over hun deelname, doen werkervaring op, bouwen aan het sociale netwerk of krijgen meer zelfvertrouwen. De interventies gericht op werkgevers zorgen voor standaardisering en objectivering van sollicitatieprocedures.

Op basis van het onderzoek zijn er concrete aanbevelingen opgesteld voor mbo-instellingen, werkgevers, de interventies die zijn onderzocht en beleidsmakers.


Methoden
Voor ieder deelonderzoek is een evaluatieplan opgesteld langs dezelfde vier fasen: probleem- en interventieanalyse, effectmeting, verklarende evaluatie en verduurzaming. De inzichten uit de afzonderlijke evaluaties zijn gebundeld en nader geanalyseerd om dwarsverbanden te leggen tussen de interventies. Middels meerdere co-creatiesessies met relevante stakeholders zijn de belangrijkste resultaten gevalideerd.

 1. Stagemakelaar
  Zie SEO-rapport ‘De stagemakelaar’
 2. Evaluatie Netwerklunches
  Netwerklunches van Link2Work is een netwerkevent waar jongeren en lokale ondernemers laagdrempelig met elkaar kennismaken tijdens een door de jongeren zelf bereide lunch. Deelname lijkt een positieve uitwerking te hebben op het zelfvertrouwen van leerlingen, maar de aantallen in dit onderzoek zijn te klein om harde conclusies te trekken. De lunches zijn eenvoudig en tegen lage kosten te organiseren, met potentieel grote impact voor deelnemende leerlingen.
 3. Storytelling Arbeidskansen
  Door middel van Storytelling, het werken met echte verhalen om veranderingen te stimuleren, richt het Storytelling Centre zijn trainingen op persoonlijke groei van deelnemers. Met Storytelling Arbeidskansen lijkt potentieel effectief om de positie van jongeren met een migratieachtergrond te verstevigen, vanwege de (potentiële) invloed op arbeidsmarktrelevante vaardigheden en werkexploratie waarin jongeren met een migratieachtergrond regelmatig achterlopen. Dat is in deze evaluatie echter niet aangetoond, vanwege lage aantallen en het ontbreken van een controlegroep.
 4. Training Selecteren zonder Vooroordelen
  Training Selecteren zonder Vooroordelen is een training voor HR- en wervingsmedewerkers om bewustwording over de invloed van vooroordelen te vergroten en discriminatie in werving en selectie te verminderen. De training lijkt vooral positieve invloed te hebben op bewustwording, met variabele impact op handelingsperspectief, maar de aantallen in het onderzoek zijn klein Verbeteringen om duurzaam succes en implementatie in de dagelijkse praktijk te bevorderen, zijn beter aansluiten bij behoeften van deelnemers, een praktische hand-out en follow-up sessies.
 5. Play to Work
  Zie SEO-rapport ‘Play to work’
 6. Kandidatenmarkt
  De Kandidatenmarkt (KM) is een stichting die jongeren op een laagdrempelige manier begeleidt bij onder andere de overgang naar de arbeidsmarkt en andere persoonlijke doelen. Het begeleidingstraject bestaat op het individu afgestemde begeleiding alsmede collectieve ‘social skills’ and ‘work skills’ workshops. Na hun tijd bij de KM blijken jongeren zich beter bewust te zijn van het benutten van sociale netwerken en hun persoonlijke kwaliteiten. Om het succes van de KM te verbeteren is structurele monitoring en evaluatie van hun impact op de jongeren noodzakelijk.
 7. Selecties bij mbo-stages
  Uit een experiment onder recruiters blijkt dat stagekandidaten met een migratieachtergrond en dezelfde objectieve kenmerken slechter beoordeeld worden dan kandidaten zonder migratieachtergrond, vooral bij mannelijke Marokkaanse kandidaten. Een meer gestandaardiseerde en gestructureerde beoordelingsmethode verhelpt deze negatieve bias voor een deel.
 8. Stagematching
  Zie Het proces van stagematching in het mbo; Een enquête onder stagecoördinaten voor het eerste rapport onder stagecoördinatoren, en Het proces van stagematching in het mbo; Het perspectief van studenten en leerbedrijven voor het tweede rapport, vanuit het perspectief van studenten en leerbedrijven”