Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Duurzamer door digitalisering

Digitalisering en emissies is een tweesnijdend zwaard. Enerzijds leidt de groei van de digitale sector tot meer uitstoot, anderzijds dragen digitale technologieën bij aan emissiereductie en energiebesparing. Dit rapport gaat in op de rol op de potentie van digitalisering om bij te dragen aan emissiereductie en de stappen die de overheid kan nemen.

Duurzaamheid

2023-93

Rapport

Vormgevingsopties operationele splitsing accountancysector

Bij een operationele splitsing van de accountancysector worden financiële prikkels tussen de controletak en adviestak ingeperkt. Er zijn veel manieren om een operationele splitsing vorm te geven. SEO en AEF hebben deze opties onderzocht en doen aanbevelingen.

Financiële markten

2023-97

Rapport

Hoge buffers, lage drempels. Evaluatie borgtochtpremiemethodiek NHG

Om gebruik te maken van de Nationale Hypotheek Garantie moeten woningkopers een premie betalen. SEO heeft de methodiek om deze premie te berekenen geëvalueerd en doet 10 aanbevelingen om dit te verbeteren.

Financiële markten

2023-85

Rapport

Kwaliteitsfonds gerechtsdeurwaarders

In de gerechtsdeurwaardersbranche zijn investeringen in digitalisering noodzakelijk om aan hun maatschappelijke taak te voldoen, maar de financiële ruimte voor het doen van deze investeringen ontbreekt. Een kwaliteitsfonds voor gerechtsdeurwaarders kan dit probleem oplossen.

Financiële markten Mededinging en regulering

2023-94

Rapport

Quickscan MKB financiering

MKB-ondernemingen vormen een essentieel deel van de Nederlandse economie. Ondanks dat MKB-ondernemingen zo’n centrale rol in de Nederlandse economie spelen is er geen overkoepelend beeld van de aanbodzijde van de financieringsmarkt van het MKB. Dit onderzoek onderneemt stappen om tot een beter overzicht van de MKB-financieringsmarkt te komen.

Financiële markten Mededinging en regulering

2023-25

Rapport

Gebruik van markt- en beleidswaarde in de praktijk

Woningcorporaties hanteren sinds 2018 twee begrippen om de waarde van het vastgoed te bepalen: marktwaarde en beleidswaarde. Het gebruik van deze waardebegrippen heeft geleid tot meer transparantie en verbeterde datakwaliteit, maar hebben ook knelpunten die de toepasbaarheid belemmeren.

Financiële markten

2022-140

Rapport

Evaluatie coronasteun cultuursector

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft SEO economisch onderzoek samen met Andersson Elffers Felix (AEF) en het Kohnstamm Instituut de coronasteun voor de cultuursector geevalueerd. Door lessen te trekken uit deze uitzonderlijke periode, kan Nederland beter voorbereid de toekomst in. Daarnaast vraagt het uitgeven van een grote hoeveelheid publiek geld om verantwoording. Er is in totaal een bedrag van bijna € 2 miljard beschikbaar gesteld, waarvan een deel binnen de evaluatie valt.

Kosten-batenanalyse Financiële markten Arbeidsmarkt

2023-48

Rapport

Position paper over het afschaffen van btw op groente en fruit

Notitie voor rondetafelgesprek over de verschillende invalshoeken over het afschaffen van btw op groente en fruit en het onderzoek dat daarnaar is gedaan door SEO Economisch Onderzoek.

Kosten-batenanalyse Zorg

2023-59

Rapport

Stapeling maatregelen huurmarkt

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Financiën heeft SEO economisch onderzoek onderzocht wat voor financiële effecten deze maatregelen hebben op partijen die overwegen woningen te kopen om te verhuren of reeds woningen bezitten die ze verhuren.

Mededinging en regulering Kosten-batenanalyse Financiële markten

2023-22

Rapport

Een btw-nultarief voor groente en fruit

Het kabinet wil een gezondere voedselomgeving creëren, door gezonde voedselkeuzes te stimuleren en ongezonde keuzes te ontmoedigen. Eén van de beoogde prijsmaatregelen betreft de verlaging van het btw-tarief op groente en fruit van 9 procent naar 0 procent. Dit rapport werkt een zevental afbakeningsopties uit voor een nultarief. Een verlaging van het btw-tarief op groente en fruit van 9 procent naar 0 procent is juridisch niet houdbaar en moeilijk uitvoerbaar. Bovendien heeft het nauwelijks effect op de consumptie van groente en fruit en is de maatregel duur.

Financiële markten Zorg Mededinging en regulering

2023-32