Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Huurwaarderatio voor vastgoedbijtelling box 3

We imputeren huurwaarden voor box 3-woningen in eigen gebruik met een hedonische regressie op basis van woningkenmerken. De gemiddelde huur is 5,06 procent van de WOZ-waarde.

Finance Woningmarkt

2024-81

Rapport

Kunde, kosten en keuzes; Evaluatie 30%-regeling, extraterritoriale kostenregeling & partiële buitenlandse belastingplicht 2016-2022

De 30%-regeling trekt kennismigranten aan en levert daarmee een bijdrage aan het vestigingsklimaat. De ETK-regeling is deels doeltreffend in het vergoeden van werkelijke kosten voor buitenlandse werknemers.

Arbeidsmarkt Doorrekening van beleid en ramingen

2024-78

Rapport

Beleidsdoorlichting artikel 5 Begroting IV

De beleidsdoorlichting van artikel 5 van de begroting van directoraat-generaal Koninkrijksrelaties (‘Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen’) vindt dat er sprake is van beperkte doelrealisatie, beperkte doeltreffendheid, beperkte uitvoeringsdoelmatigheid en beperkte beleidsdoelmatigheid voor Curaçao, Sint Maarten als Aruba. Het uitblijven van verbeteringen op het vlak van financieel beheer van de landen is een belangrijke factor die aan deze conclusie bijdraagt.

Doorrekening van beleid en ramingen Finance Governance

2024-27

Rapport

Evaluatie inningsproces Belastingsdienst

AEF en SEO onderzochten in hoeverre het inningsproces doeltreffend, doelmatig en passend was tussen januari 2022 juni 2023. Het verdient aanbeveling om naar een hanteerbare definitie van passendheid te streven. We hebben in deze studie een suggestie gedaan voor een definitie: passendheid is de mate waarin acties van de Belastingdienst aansluiten bij het functioneren van de belastingschuldige en diens welbevinden niet onnodig in negatieve zin beïnvloeden.

Finance Governance

2024-70

Rapport

Beleidsdoorlichting artikel 3 woningmarkt 2015-2021

Het woningmarktbeleid richt zich op de betaalbaarheid, vraaggerichtheid en toegankelijkheid. Dit onderzoek beoordeelt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid.

Woningmarkt

2023-89

Rapport

Geven en nemen. Evaluatie giftenaftrek 2016-2021

De giftenaftrek is een belastingvoordeel om giften te stimuleren. Deze maatregel is wel doeltreffend, maar niet doelmatig. Dit onderzoek verkent ook beleidsopties voor een doelmatige stimulering van giften.

2024-25

Rapport

Groeimarkten voor Nederland

Op basis van 50 internationale trends en de 20 sterkste sectoren van Nederland, zijn 12 potentiële groeimarkten die het Nederlandse verdienvermogen in de nabije toekomst zullen ondersteunen geïdentificeerd.

Duurzaamheid en klimaat

2023-156

Rapport

Evaluatie van de Innovatiebox 2010-2019

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën hebben SEO Economisch Onderzoek en Dialogic de evaluatie uitgevoerd van de innovatiebox. De regeling is grotendeel doeltreffend in het bijdragen aan een goed vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven. De regeling is beperkt doeltreffend in het stimuleren van innovatieve activiteiten.

2023-125

Rapport

Duurzamer door digitalisering

Digitalisering en emissies is een tweesnijdend zwaard. Enerzijds leidt de groei van de digitale sector tot meer uitstoot, anderzijds dragen digitale technologieën bij aan emissiereductie en energiebesparing. Dit rapport gaat in op de rol op de potentie van digitalisering om bij te dragen aan emissiereductie en de stappen die de overheid kan nemen.

Duurzaamheid en klimaat

2023-93

Rapport

Vormgevingsopties operationele splitsing accountancysector

Bij een operationele splitsing van de accountancysector worden financiële prikkels tussen de controletak en adviestak ingeperkt. Er zijn veel manieren om een operationele splitsing vorm te geven. SEO en AEF hebben deze opties onderzocht en doen aanbevelingen.

Finance

2023-97