Digitalisering en emissies is een tweesnijdend zwaard. Enerzijds leidt de groei van de digitale sector tot meer uitstoot, anderzijds dragen digitale technologieën bij aan emissiereductie en energiebesparing. Dit rapport gaat in op de rol op de potentie van digitalisering om bij te dragen aan emissiereductie en de stappen die de overheid kan nemen.

Samenvatting
De digitale sector is het aandeel toegevoegde waarde dat gerealiseerd wordt door de toepassing van ICT. De toepassing van ICT leidt tot emissiereductie in alle economische sectoren. Er is nog weinig bekend over de omvang van de bijdrage van digitalisering aan emissiereductie. Er is wel veel bekend over de mechanismen van emissiereductie. De hoofdmechanismen zijn: beslissen, meten, faciliteren en een fundament vormen voor technologische ontwikkeling. Binnen deze mechanismen vallen diverse technologieën, zoals kunstmatige intelligentie of robotisering.

De overheid heeft een rol bij het faciliteren van emissiereductie wanneer een toepassing van digitale technologieën publieke belangen raakt. De meeste veranderingen zijn efficiëntieverbeteringen in de productie die niet of in zeer beperkte mate effect hebben op publieke belangen. Bij een beperkt aantal ontwikkelingen is dit wel het geval. Voorbeelden zijn digitale toepassingen die raken aan het verkeersmanagement, data-gedreven afstemming van het energieverbruik of flexibel netbeheer. Het rapport biedt diverse aanbevelingen om deze vormen van digitalisering te bevorderen.

Lees de Kamerbrief over dit onderzoek hier.