pagina

Positie bouwconsument


Publicatienummer: 2013-59
Auteurs: B. Hof, N. Rosenboom
Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-718-2

In een goed werkende markt oefenen consumenten invloed uit op de kenmerken van het aanbod. De vraag is in hoeverre dit geldt voor de kopersmarkt voor nieuwbouwwoningen. Dit is voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aanleiding geweest om de belemmeringen te laten analyseren die de koper van een nieuwbouwwoning ondervindt bij de beïnvloeding van de eigenschappen en kwaliteit van nieuwe woningen en daarbij mogelijke oplossingsrichtingen te formuleren. Dit rapport geeft de resultaten van deze knelpuntenanalyse en de daarop gebaseerde oplossingsrichtingen, zowel voor projectmatig bouwen als voor particulier opdrachtgeverschap. De analyses wijzen op het bestaan van knelpunten bij de aansluiting van het aanbod van nieuwbouw-koopwoningen op de vraag. 

Het rapport is als bijlage bij de brief van Minister Blok over verbetering kwaliteitsborging in de bouw aan de Tweede Kamer gestuurd. Zie onderstaande link voor de kamerbrief.


Categorie: 2013, Bert Hof, Nicole Rosenboom