pagina

Wegen naar dynamiek in het hoger onderwijs


Publicatienummer: 2008-86
Auteur: B. Tieben
Opdrachtgever: Commissie Experimenten Open Bestel
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-481-5

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van de Commissie Experimenten Open Bestel onderzoek verricht naar scenario’s voor invoering van een opener bestel in het hoger onderwijs. Doel van een opener bestel is om het particulier hoger onderwijs onder voorwaarden de mogelijkheid te bieden een rijksbijdrage te vragen voor hun onderwijsprogramma’s. Op dit moment bestaat die mogelijkheid niet waardoor er in het hoger onderwijs een scherpe scheidslijn loopt tussen bekostigde en niet-bekostigde instellingen.

Het rapport bespreekt de scenario’s om de toegang voor het particulier onderwijs tot het bekostigde stelsel mogelijk te maken en stelt daarin een voorkeursvolgorde vast. De voorkeursvariant richt zich op de markt voor postinitieel hoger onderwijs waar een opener bestel publiek-private samenwerking en een innovatief onderwijsaanbod kan stimuleren. Het next best scenario beveelt hervorming van het bekostigingsmodel voor de mastersopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs aan. De rijksbijdrage zou in dit scenario niet via de instellingen, maar volledig via de onderwijsdeelnemers moeten lopen. Dit leerrecht voor studenten kan in een opener bestel ook bij het particulier onderwijs worden besteed.

Het rapport is door het ministerie van OCW naar de Tweede Kamer gestuurd, samen met het beleidsadvies van de Commissie Experimenten Open Bestel en de beleidsreactie daarop van het ministerie.


Categorie: 2008, Bert Tieben