SEO Economisch Onderzoek heeft in het kader van de Monitor Huisartsenzorg van de NZa de ontwikkelingen op de markt voor huisartsenzorg in beeld gebracht. Het SEO onderzoek is gepubliceerd als bijlage bij de Monitor Huisartsen van de NZa.

Positief is dat het zorgvolume van huisartsen in 2007 is gestegen. Het oude systeem voor ziekenfondspatiënten (een vast bedrag per ingeschreven verzekerde) had een prikkel voor huisartsen om zo weinig mogelijk verrichtingen te doen. Dit leidt enerzijds tot het risico van onderbehandeling en gezondheidsschade voor de patiënt, en kan de huisarts anderzijds bewegen patiënten te snel door te verwijzen naar de medische specialist, met het risico van overbehandeling en oplopende zorgkosten. Het oude systeem voor particulier verzekerden (een bedrag per consult) geeft de huisarts juist een prikkel om zo veel mogelijk te doen. Dat kan ertoe leiden dat de huisarts de patiënt juist nodeloos vaak laat terugkomen (overbehandeling) of te weinig doorverwijst naar de specialist (onderbehandeling). De nieuwe systematiek heeft een betere balans dan de oude systematiek tussen teveel en te weinig doen. Per saldo is het aantal verrichtingen toegenomen. Onderbehandeling en teveel doorverwijzen zou daardoor moeten zijn afgenomen. Of het toegenomen zorgvolume van huisartsen ook geleid heeft tot minder doorverwijzingen naar de tweede lijn is nog onduidelijk.

Negatief is dat de kosten van de huisartsenzorg sterker zijn gestegen dan de groei van het volume. Deze extra kostenstijging is niet ten goede gekomen aan patiënten, maar aan de huisarts. Verder heeft de stelselwijziging nog nauwelijks bijgedragen aan een toegenomen bereikbaarheid en transparantie van de kwaliteit van huisartsen. Negatief is ook dat de nieuwe bekostigingssystematiek heeft geleid tot hogere administratieve lasten voor huisartsen. Hierdoor is de werkdruk voor huisartsen toegenomen.