Wanneer een werknemer na twee jaar ziekte nog niet is hersteld, kan hij in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten en/of geheel arbeidsongeschikten met kans op herstel stromen in de WGA. Volledig arbeidsongeschikten met een geringe kans op herstel stromen in de IVA. Publiek verzekerde werkgevers betalen aan UWV een WGA-premie. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om eigenrisicodrager worden voor de WGA. Indien gewenst kunnen zij zich in dat geval herverzekeren bij een private verzekeraar. Eén van de verzekeraars die zo’n WGA-verzekering aanbiedt is Achmea.

Achmea heeft met haar begeleiding en adviezen vanaf 2013 de uitstroom uit de WGA sterk verhoogd. Zowel de uitstroom naar volledige, duurzame arbeidsongeschiktheid (IVA) als de uitstroom naar herstel is hoger dan bij publiek verzekerde WGA’ers. Zowel herbeoordelingen als casemanagement zijn mogelijke verklaringen voor de hogere uitstroom uit de WGA van Achmea-verzekerden ten opzichte van publiek verzekerden. Naast bevorderen van uitstroom uit de WGA weet Achmea ook de kans op deelherstel van haar WGA’ers te vergroten. Na 6 jaar WGA is het percentage WGA’ers met een verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage ruim 1 procentpunt hoger bij Achmea dan bij publiek verzekerden.

Het onderzoek bekijkt ook of Achmea betere resultaten weet te behalen vóór instroom in de WGA door de kans op een WIA-claimbeslissing voor 42-weeks zieken te verkleinen en de kans op instroom in de WGA te verkleinen. De begeleiding en adviezen van Achmea hebben op deze maatstaven geen aantoonbaar effect.

Het onderzoek is gebaseerd op beschrijvende statistieken en regressieanalyses. In de analyses zijn de prestaties van eigenrisicodragers WGA die bij Achmea verzekerd zijn vergeleken met eigenrisicodragers die elders of niet verzekerd zijn en publiek verzekerden. Hiertoe zijn twee analysebestanden samengesteld op basis van gegevens van UWV en Achmea. Het eerste bestand bevat voor alle 42-weeks zieken in 2010 tot en met 2014 de kenmerken van de ziekteperiode, kenmerken van de zieke, regionale kenmerken en macro-economische kenmerken. Dit bestand vormt de basis voor de studie naar het effect van het beleid van Achmea op de kans op claimbeslissing en instroom in de WGA. Het tweede bestand bevat voor alle WGA’ers, die in 2010 tot en met 2016 zijn ingestroomd, de kenmerken van de WGA-uitkering, kenmerken van de werkgever en werknemer en regionale kenmerken. Dit bestand vormt de basis voor de studie naar het effect van het beleid van Achmea op uitstroom uit de WGA en deelherstel.