In het Programma Andere Overheid (PAO) geeft het kabinet aan langs welke lijnen de overheid zou moeten worden gemoderniseerd. De wijze waarop de overheid haar toezichttaken vormgeeft, is hier ook een onderdeel van. Eind 2004 is binnen PAO het project ‘Marktordening en economische sectoren’ van start gegaan. Dit project omvat tevens een economische analyse van het huidige Nederlandse toezichtregime, die onder voorzitterschap van Coen Teulings zal worden uitgevoerd. Deze notitie dient als input voor die analyse en beantwoordt vragen als wat is toezicht, wie zijn de toezichthouders, wat is het probleem en wat zijn oplossingsrichtingen?