In 2013 hebben het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving een leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld, die in beginsel toepasbaar is op alle beleidsterreinen. Daarbij zijn de planbureaus ondersteund door een wetenschappelijke begeleidingscommissie. Leden van de commissie hebben twee notities opgesteld over aspecten die aandacht verdienen. Deze discussion paper bevat beide notities.