In maart 2007 moet duidelijk zijn of de GSM-900-kavels die Vodafone en KPN momenteel gebruiken voor het aanbieden voor mobiele telefonie verlengbaar zijn, en zo ja, onder welke voorwaarden. Indertijd zijn de zendfrequenties zonder directe financiële tegenprestatie via een beauty contest uitgegeven. Een belangrijke vraag bij de eventuele vergunningsverlenging is, welke vergoeding gevraagd zal worden voor het gebruik van dit spectrum gedurende de verlengde vergunningsduur.

SEO Economisch Onderzoek heeft onderzoek gedaan naar de waarde van het GSM-spectrum in de 900 MHz-band. Als uitgangspunt werd daarbij de waarde voor een nieuwkomer gehanteerd die, wanneer het een huidige MVNO betreft, beschikt over een aanvangsmarktaandeel wanneer de licentie in 2010 eventueel in zou gaan. Deze uitkomst kan op twee manieren een rol spelen in de verdere beleidsontwikkeling ten aanzien van de verdeling van de frequenties. Wanneer serieuze belangstelling voor de frequenties blijkt van andere partijen dan Vodafone en KPN, kan de waardebepaling ingezet worden als een minimumbod bij een eventueel te houden veiling. Wordt daarentegen besloten de vergunningen te verlengen, dan dient de waardebepaling gebruikt te worden om de financiële component vast te stellen, die deel uit zal maken van de voorwaarden om tot verlenging over te gaan.