Het Innovatiekrediet speelt een belangrijke rol bij het rondkrijgen van de financiering voor hoog risicovolle innovatieprojecten en helpt daarmee om deze projecten sneller tot stand te laten komen. Positief gewaardeerde elementen zijn de omvang van het budget per project en dat de overheid geen aandelen verkrijgt van de bedrijven die gebruikmaken van het Innovatiekrediet. Financiers verplaatsen hun financiering mogelijk als gevolg van het Innovatiekrediet deels naar latere fases in het innovatieproces, waardoor bedrijven in die latere fases worden ondersteund.

Het Innovatiekrediet leidt tot een verhoging van S;O-inspanningen, zo blijkt uit de uitgevoerde econometrische analyses. Deze verhoging is bij technologische projecten sterker zichtbaar dan bij klinische. Het ontvangen van Innovatiekrediet zorgt tevens voor meer werkgelegenheid bij de ontvangende bedrijven. Mogelijk hangt dit samen met de aanwezigheid van kleinere bedrijven, die met behulp van het Innovatiekrediet kunnen groeien. Hierbij past de kanttekening dat de econometrische analyses zijn gedaan zonder de bedrijven die meteen bij de start van het bedrijf Innovatiekrediet aanvragen.

Het Innovatiekrediet leidt niet vaak direct tot meer innovatieve producten en processen, omdat er – met name bij technische projecten – vaak een kostbare en tijdsintensieve doorontwikkeling nodig is richting commercialisatie. Dat de rente betaald moet worden nadat de technologie succesvol werkt, maar er nog geen commercieel succes is bereikt, zou belemmerend kunnen werken voor het vinden van vervolgfinanciering.

Het verkopen van bedrijven met innovaties aan veelal grotere spelers (‘exits’) vinden regelmatig plaats. Deze exits zijn in beginsel een goed teken: ze bestempelen de waarde van de innovaties. Bij een exit is een zekere mate van verankering in Nederland belangrijk om een verbinding met de beleidsdoelen van het Innovatiekrediet te behouden.

Het Innovatiekrediet stuurt niet specifiek op het genereren van externe effecten. Dit laat onverlet dat kennisoverdracht plaatsvindt bij innovatieve projecten. Maatschappelijke relevantie is duidelijk zichtbaar binnen de projecten van het Innovatiekrediet.

Het uitgevoerde onderzoek betreft het periodieke evaluatieonderzoek van het Innovatiekrediet over de periode 2012-2017. De nadruk ligt hierbij op de doeltreffendheid, de doelmatigheid en het doelgroepbereik van het Innovatiekrediet. Het onderzoek is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en Technopolis Group in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden ingezet. De kwantitatieve methoden bestaan uit kwantitatieve beschrijvende analyses en econometrische analyses, de kwalitatieve methoden uit deskresearch, interviews, een enquête en workshops. Bij de econometrische analyses zijn ook gegevens gebruikt van vóór de evaluatieperiode. Op deze manier kon worden gebruikgemaakt van een langere termijn met gegevens en konden vanwege het grotere aantal waarnemingen betrouwbaarder schattingen worden verkregen.

Het rapport is als bijlage bij de brief Financieringsmonitor en evaluaties diverse financieringsinstrumenten van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer gestuurd.