Resultaten
Dit onderzoek naar de Teambeursregeling laat consistent verschillen zien tussen leraren die een masteropleiding volgen via de Teambeurs en leraren die dat doen via de Lerarenbeurs. In vergelijking met de Lerarenbeurs is de betrokkenheid van schoolleiders bij de Teambeurs groter. De schoolleider positioneert de deelnemende leraren aan de Teambeurs door ze bijvoorbeeld trekkers te maken van projecten, ze te betrekken bij de organisatie van studiedagen en ze verantwoordelijk te maken voor de organisatie van intervisie. Dit lijkt een onderscheidend kenmerk ten opzichte van Lerarenbeurzen, waar de betrokkenheid van de schoolleider soms beperkt is waardoor masteropgeleide leraren in een isolement kunnen blijven. De Teambeursregeling bevat daarnaast meer stimulans voor team- en schoolontwikkeling, onder meer door de uren die beschikbaar zijn na afloop van de opleiding. Het feit dat meerdere leraren gezamenlijk aan dezelfde masteropleiding deelnemen zorgt enerzijds voor onderlinge steun en anderzijds voor een sterkere rol binnen de school met meer mogelijkheid tot impact op collega’s. Leraren bevinden zich minder in een isolement binnen school dan het geval is bij leraren met een Lerarenbeurs. Bij de Teambeurs ontstaat ook sneller een situatie waarin het hele schoolteam meegenomen wordt. Wel laat het onderzoek zien dat het uitmaakt hoeveel leraren uit eenzelfde school deelnemen. Binnen de Teambeursregeling was twee leraren het minimum en konden deelnemers uit eenzelfde bestuur afkomstig zijn uit verschillende scholen. Uit de cases komt het beeld naar voren dat teams met meer dan twee deelnemers van eenzelfde school meer bereiken op het gebied van school- en teamontwikkeling dan wanneer sprake is van twee deelnemers.

Het onderzoek
Het doel van het onderzoek was om de Teambeursregeling meerjarig te evalueren. Met inzet van de Teambeursregeling hebben leraren in de periode 2017-2021 een tweejarige masteropleiding kunnen volgen. De Teambeurs PO bestond uit het gezamenlijk volgen van eenzelfde masteropleiding door een lerarenteam, met een minimum van twee leraren die werkzaam zijn bij eenzelfde bestuur. De subsidie betrof een vergoeding van de studiekosten en studieverlof voor het volgen van de masteropleiding, het inbedden van de nieuw opgedane kennis door leraren voor de ontwikkeling van de eigen school en was ook gericht op activiteiten om de kennis te delen met het bredere schoolteam. Daarbij was er de mogelijkheid om uren aan te vragen voor het jaar na afloop van de opleiding bedoeld voor kennisinbedding.

Gebruikte methode
De Teambeursregeling is onderzocht middels een mixed methodes aanpak:

  1. Herhaalde enquêtes: voor het verkrijgen van een breed en meer representatief beeld van de opbrengsten en ontwikkelingen bij scholen en leraren met een Teambeurs, is gebruik gemaakt van (herhaalde) enquêtes. Niet alleen jaarlijks onder de betreffende leraren, maar ook onder hun schoolleiders en eenmalig onder de betrokken bestuurders (bij de start van de Teambeurs). Om vast te stellen of de Teambeurs andere en vooral aanvullende opbrengsten heeft ten opzichte van de Lerarenbeurs, zijn binnen dit onderzoek ook leraren bevraagd die in het po werken en op eenzelfde moment met een soortgelijke masteropleiding via de Lerarenbeurs zijn gestart als de leraren met een Teambeurs.
  2. Verdiepende casestudies: in totaal zijn 10 cases gevolgd die gedurende de looptijd van het onderzoek ieder tweemaal fysiek zijn bezocht. Tijdens het bezoek zijn focusgroepgesprekken gehouden met de leraren die deelnamen aan de Teambeurs, enkele collega-leraren, de schoolleider en een vertegenwoordiger van het schoolbestuur en de gevolgde masteropleiding.