Resultaten
Tussen de twee Zaanse besturen zijn enkele verschillen wat betreft de samenstelling van het onderwijspersoneel. De verschillen zitten bijvoorbeeld in het aandeel onderwijsondersteuners, de gemiddelde deeltijdfactor of het type contract. In vergelijking met de regio Amsterdam is de nood (afgemeten aan de krimp in fte OP) minder groot, in vergelijking met de rest van Noord-Holland is het vergelijkbaar. De Zaanstreek lijkt relatief veel afgestudeerde pabo-studenten te trekken voor haar omvang.

Het onderzoek
Ook scholen buiten de grote steden hebben meer en meer te maken met het lerarentekort. Om inzicht te krijgen in het lerarenbestand, de mobiliteit en de toestroom vanuit de pabo, hebben twee grote schoolbesturen uit de Zaanstreek SEO gevraagd hier onderzoek naar te doen. De in- en uitstroom van onderwijsgevend personeel heeft bijzondere aandacht gekregen.

Methode
Op basis van verschillende CBS Microdatabestanden is inzicht geboden in verschillende tijdsreeksen. Vanwege de vertraging in de beschikbaarheid van de gegevens is de situatie tot en met schooljaar 2021/2022 in beeld gebracht.