AWVN vindt dat er een basisregeling moet komen die dezelfde basisbescherming biedt voor werkenden met een vaste baan, werkenden met een flexibele baan en zelfstandigen. Het uitgangspunt is risicosolidariteit, waardoor het mogelijk is dat iedereen verzekerd is, ook degenen met ongunstige risico’s. Onderdeel van de basisregeling is een nationaal scholingsfonds, waarop alle werkenden een beroep kunnen doen. AWVN heeft aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd om te beoordelen of het nieuwe ontwerp de welvaart verhoogt. Gaan de lasten voor werkgevers omhoog? Zo ja, weegt dit op tegen de toegenomen flexibiliteit van de inzet van werkenden? Om deze vraag te beantwoorden is eerst in kaart gebracht waarom de voorzieningen voor flexibele krachten en zelfstandigen niet vanzelf tot stand komen. Is er wel behoefte aan? Zo ja, waarom zorgt de markt er dan niet voor? Welke problemen spelen er en hoe zou de overheid deze problemen op kunnen lossen? Vervolgens is nagegaan in hoeverre het nieuwe ontwerp van AWVN de problemen oplost en welke voor- en nadelen eraan verbonden zijn.