Joost Witteman - Financiële Markten & Finance

Joost Witteman

Joost Witteman is onderzoeker/data scientist bij SEO. Zijn aandachtsgebieden zijn financiële markten en financiering, en zijn specialismen zijn kwantitatieve onderzoekmethoden – inclusief de nieuwste machine learning technieken. 

Op deze terreinen werkt Joost voor een breed scala aan opdrachtgevers. Zo onderzocht Joost voor de Nederlandse Vereniging van Banken hoe het vermogen van Nederlandse huishoudens beter over de levensloop verdeeld kan worden; becijferde hij in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de gevolgen van een aantal toekomstige handelsakkoorden; en evalueerde hij voor het Ministerie van Economische Zaken de effecten van een aantal fiscale regelingen gericht op ondernemers.

Hiernaast werkt Joost geregeld aan vertrouwelijke, veelal kwantitatieve (big data) analyses voor bedrijven, brancheorganisaties, en overheden.

Joost studeerde geschiedenis en economie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in monetair beleid en het bankwezen. Zijn scriptie ging over het schatten van state-of-the-art structurele macro-economische modellen.


Wilt u weten wat Joost voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
j.witteman@seo.nl
020 525 1678

SEO-rapporten

30.01.2020Doelgroepen voor de NHG

Welke (potentiële) doelgroepen van de NHG kunnen gedefinieerd worden, hoe groot zijn deze groepen en wat is hun samenstelling?lees meer

30.01.2020Werking en effectiviteit van de NHG

De Nationale Hypotheek Garantie kent verschillende doelgroepen. Uit deze analyse blijkt de garantie vooral van waarde voor starters. Andere potentiele doelgroepen zijn senioren en ondernemers. lees meer

22.01.2020Platforms

Over de impact van online platforms bestaat veel discussie. SEO Economisch Onderzoek brengt economische en maatschappelijke effecten van online platforms in kaart via een quickscan van de bestaande empirische literatuur. lees meer

18.12.2019Financiële gevolgen herinrichting loterijenmarkt

SEO onderzoekt de financiële gevolgen van het afschaffen van het wettelijke monopolie voor de lottolees meer

16.12.2019Evaluatie doeltreffendheid en doelmatigheid eigenwoningregeling

Dit onderzoek laat zien dat de hypotheekrenteaftrek door negatieve neveneffecten (hoge kosten, hogere huizenprijzen, lagere welvaart, meer schuldopbouw) ondoelmatig is. lees meer

12.12.2019Nalevingsonderzoek Corporate Governance Code boekjaar 2018

Dit rapport beschrijft de resultaten va het nalevingsonderzoek Corporate Governance Code over boekjaar 2018. In 1,0 procent van de gevallen is niet-naleving vastgesteld.lees meer

12.12.2019Monitoring Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Dit rapport beschrijft de resultaten van de tweede monitor van de NVB Gedragscode Kleinzakelijke Financieringlees meer

28.11.2019Assessment of DSTA’s 2016-2019 Risk Framework and Funding Policy

Het Ministerie van Financiën beheert de staatsschuld. Dit onderzoek bespreekt of ze dat op een efficiënte manier tegen laag risico uitvoeren.lees meer

12.11.2019Evaluatie Wet verbeterde Premieregeling

De Wet Verbeterde premieregeling (2016) beoogde deelnemers in de praktijk de keuze te bieden voor een variabele pensioenuitkering. Is dat gelukt, en wat zijn mogelijke verbeteringen van de wet? lees meer

05.02.2019Beleidsdoorlichtingen belicht

Het ministerie van Financiën heeft SEO gevraagd om te onderzoeken of beleidsdoorlichtingen goed werken. Beleidsdoorlichtingen hebben als doel om na te gaan of overheidsbeleid doeltreffend en doelmatig is.lees meer

Bekijk hier de volledige publicatielijst van Joost Witteman.

 Over ons  > Medewerkers  > Joost Witteman - Financiële Markten & Finance