Nard Koeman - Mededinging & Innovatie

Nard Koeman

Nard Koeman is onderzoeker marktwerking en mededinging bij SEO Economisch Onderzoek. Voordat Nard in dienst trad bij SEO werkte hij als data-analist en projectleider data-collectie bij I&O Research, als docent aan de faculteit Economie & Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam en als student-assistent bij SEO.

In eerdere projecten was Nard verantwoordelijk voor de data-collectie van het Arbeidsaanbodpanel (meting 2018) van het Sociaal en Cultureel Planbureau en ondersteunde hij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een grootschalig kwantitatief onderzoek naar de dienstverlening van UWV onder uitkeringsgerechtigden. Naast descriptief kwantitatief onderzoek heeft Nard ook ervaring opgedaan met het leiden van focusgroepen en het afnemen van cognitieve interviews.

Nard studeerde algemene economie (2013–2015) aan de Universiteit van Amsterdam en is afgestudeerd in de richting ‘Speltheorie & Gedragseconomie’. Zowel zijn bachelor- als masterthesis gingen over verdelingsvraagstukken en zijn experimenteel getoetst in het CREED laboratorium van Amsterdam.

Wilt u weten wat Nard voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
n.koeman@seo.nl
020 525 1645

SEO-rapporten

29.06.2020De vergoeding voor leden van de Provinciale Staten en algemeen bestuursleden van waterschappen

De ontwikkeling van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen loopt vanaf 2000 behoorlijk synchroon met die van andere ambtsdragers. Het niveau van de vergoeding is echter relatief laag.lees meer

16.06.2020Evaluatie afschaffing dwangsomregeling Wet openbaarheid van bestuur

Door de afschaffing van de dwangsomregeling bij de Wob in 2016 is er (vrijwel) geen financieel gemotiveerd misbruik meer.lees meer

10.06.2020Vervolgstudie marktwerking leermiddelen voorgezet onderwijs

De inkoop van leermiddelen door scholen vindt plaats via aanbestedingsprocedures. Verschillende ontwikkelingen in deze aanbestedingsprocedures hebben een impact op de marktwerking. SEO brengt deze effecten in kaart.lees meer

17.12.2019Beleidsdoorlichting agrobeleid

SEO heeft de beleidsdoorlichting van het agrobeleid (2014-2018) uitgevoerd.lees meer

12.12.2019Nalevingsonderzoek Corporate Governance Code boekjaar 2018

Dit rapport beschrijft de resultaten va het nalevingsonderzoek Corporate Governance Code over boekjaar 2018. In 1,0 procent van de gevallen is niet-naleving vastgesteld.lees meer

02.12.2019Impact van het hoger onderwijsbeleid 2015-2018

De doeltreffendheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs in Nederland is in de periode 2015-2018 ten behoeve van de periodieke beleidsdoorlichting met behulp van beschikbare beleidsonderzoeken in beeld gebracht.lees meer

22.10.2019Onderweg naar schoon?

Hoeveel geven overheden uit aan ‘schone’ en ‘minder schone’ vormen van mobiliteit?lees meer

09.07.2019Marktwerking en knelpunten in de huurmarkt voor retailvastgoed

Op de huurmarkt voor retailvastgoed zijn vraag en aanbod van winkelvastgoed niet altijd in evenwicht. Leegstand van winkelpanden is dan mogelijk. Dit rapport identificeert zeven mogelijke knelpunten in deze vastgoedmarkt.lees meer

26.06.2019Een blik op het Nederlandse innovatielandschap

Uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2019 blijkt dat Nederlandse bedrijven extra investeren in sociale vernieuwingen belangrijker vinden dan extra investeren op technologisch gebied. lees meer

14.05.2019Notitie Lelystads Energie Fonds

De gemeente Lelystad wil een fonds oprichten voor financiering van duurzame projecten gericht op de energietransitie. SEO Economisch Onderzoek onderzocht de marktconformiteit van de kosten en baten van dit fonds. lees meer

05.02.2019Beleidsdoorlichtingen belicht

Het ministerie van Financiën heeft SEO gevraagd om te onderzoeken of beleidsdoorlichtingen goed werken. Beleidsdoorlichtingen hebben als doel om na te gaan of overheidsbeleid doeltreffend en doelmatig is.lees meer

23.12.2016Naleving Corporate Governance Code

Dit onderzoek meet de naleving van de principes en best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code boekjaar 2015. De algehele naleving is met 97 procent hoog.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Nard Koeman.

 Over ons  > Medewerkers  > Nard Koeman - Mededinging & Innovatie