Resultaten
Het totaal aantal werkzame personen bij VVNL-leden laat in 2022 een sterke groei zien. Deze groei komt door het stijgende aantal leden en de toename van activiteiten per lid. De groei van het aantal werkzame personen vindt vooral plaats via flexibele arbeid zoals zzp’ers en uitzendkrachten. De totale omzet van de VVNL-leden is in 2022 gelijk aan ruim 230 miljoen euro. De uurtarieven zijn ook gestegen. Bij reguliere beveiligingsdiensten (zoals persoonsbeveiliging) gaat het om een stijging van negen procent, voor crowd beveiligingsdiensten (zoals inzet bij horeca) is er een stijging van vijftien procent ten opzichte van 2021. De benchmark vraagt ook naar de toekomstverwachtingen van de leden. Het merendeel van de leden verwacht een omzetstijging in de komende vijf jaar, dit geldt voor zowel crowd als regulier. Hetzelfde geldt voor het totaal aantal in te zetten werkzame personen. De meeste bedrijven verwachten geen of enkel een lichte stijging in de inzet van zzp’ers.

Onderzoek
De benchmark is uitgevoerd via een online vragenlijst onder de VVNL-leden. De vragenlijst is grotendeels gebaseerd op de voorgaande versies om vergelijkbaarheid over de tijd te borgen. De ingevulde data zijn gevalideerd vervolgens door de VVNL nog gevalideerd voor wat betreft omzet en de totale (SV)-loonsom. Naast de cijfers uit 2022 vergelijkt de benchmark de cijfers over de verschillende jaren. De vergelijking kijkt onder andere naar het gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van uurtarieven. Om te corrigeren voor responscijfers over de jaren heen zijn de cijfers daar waar mogelijk geëxtrapoleerd op basis van de omzet. In totaal hebben 150 van de 166 leden de vragenlijst ingevuld in 2022.