De InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) is een subsidieregeling die scholen in het primair en voortgezet onderwijs vier jaar lang de mogelijkheid heeft gegeven te experimenteren met innovatieve maatregelen binnen de school om het dreigende lerarentekort aan te pakken, zonder dat dit ten koste zou gaan van de onderwijskwaliteit of zou leiden tot een hogere werkdruk. Gedurende die vier jaar (2011-2014) zijn de effecten van de maatregelen onderzocht. Bij drie van de vijf innovatieconcepten wordt de arbeidsproductiviteit van leraren substantieel en significant verhoogd, mits aan specifieke voorwaarden is voldaan bij de vormgeving van de innovaties. Die voorwaarden zorgen er meestal ook voor dat de onderwijskwaliteit en werkdruk niet in het geding komen. Meer in het algemeen is bij de vijf innovatieconcepten nauwelijks sprake van een significante aantasting van de onderwijskwaliteit of een verhoging van de werkdruk. Alleen in specifieke gevallen komt de onderwijskwaliteit onder druk te staan, in andere gevallen kunnen de innovaties juist leiden tot een significante toename van de onderwijskwaliteit. Kennis over en motivatie voor het werken met de innovatieconcepten is bij de direct betrokken leraren voldoende aanwezig en nemen over het algemeen toe. Het draagvlak binnen de school voor de innovaties blijft een punt van aandacht.