Het onderzoek
De subsidieregeling MKB!dee 2018 is erop gericht om de belemmeringen die technische mkb-bedrijven ervaren bij het investeren in de opleiding en ontwikkeling van hun personeel weg te nemen. De regeling is vraaggericht, waarbij mkb-ondernemers in technische sectoren zelf voorstellen voor oplossingen in kunnen dienen. Het was mogelijk voor bedrijven om gezamenlijk een voorstel voor een project in te dienen. De toekenning van de subsidie moest de aanvrager de financiële middelen geven om met behulp van hun eigen project knelpunten op het gebied van investeren in de opleiding en ontwikkeling van personeel op te lossen. Minder knelpunten leiden tot meer scholing en ontwikkeling van (technisch) personeel binnen het mkb. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot meer (technisch) menselijk kapitaal. Tevens kunnen de projecten direct of indirect bijdragen aan de voorbereiding van het (technisch) mkb op de energie- en klimaattransitie. Deze evaluatie gaat in op de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling. Tevens wordt advies gegeven over de voortzetting van de regeling.

Resultaten
MKB!dee kan een positieve invloed hebben gehad op het aandeel werknemers dat een opleiding of cursus heeft gevolgd, omdat dit alleen bij de toegekende bedrijven is toegenomen. Ook is het aantal stage- of leerwerkplekken toegenomen. Tevens zijn voor toegekende bedrijven de scholings- of ontwikkelingsmogelijkheden in de buurt van het bedrijf toegenomen. Daarnaast is er minder onduidelijkheid bij toegekende bedrijven over wat opleiding en ontwikkeling op gaan leveren. Dit blijkt uit de enquêtes onder bedrijven met toegekende en afgewezen subsidieaanvragen. Het is echter niet te zeggen of dit veroorzaakt is door de subsidieregeling, omdat de causaliteit niet vast te stellen is. Er is nog geen zicht op langetermijneffecten. Het is wel duidelijk dat enkele projecten een vervolg gaan krijgen of dat er mogelijkheden zijn tot opschaling, maar in welke mate dit daadwerkelijk gaat gebeuren is niet te zeggen. Om verder naar de doeltreffendheid van de regeling te kijken is de positie van afgewezen projecten geanalyseerd. Aan afgewezen bedrijven is gevraagd of ze zonder subsidiegeld van MKB!dee alsnog het ingediende voorstel hebben uitgevoerd. Het blijkt dat ongeveer een kwart alsnog het project heeft uitgevoerd, waarbij iets meer dan de helft daarvan met enkele wijzigingen. Harde uitspraken over de doelmatigheid van de regeling als geheel kunnen niet worden gedaan. We raden aan dat de achterliggende beleidsdoelen van de regeling sterker en explicieter terugkomen in de criteria waarop aanvragers worden beoordeeld voor toekomstige edities van de subsidieregeling..

Methode
Deze evaluatie is gebaseerd op verschillende bronnen. Als eerste zijn dat de aanvragen van de verschillende projecten. Als tweede zijn dit interviews met projectleiders. Daarnaast zijn enquêtes uitgezet onder MKB!dee-aanvragers en een panel van technisch mkb-ondernemers.

Eerder heeft SEO al een analyse uitgevoerd naar de aanvragers van de projecten.