Resultaten
Het aantal drones binnen de vijf onderzochte sectoren in Nederland groeit naar verwachting van circa 2.460 in 2019 naar 11.230 in 2050. De onderzochte sectoren zijn: landbouw, energie en infrastructuur, veiligheid, bezorging en mobiliteit.

In de sectoren landbouw en veiligheid neemt het aantal drones relatief snel toe vanaf 2019. De techniek voor het toepassen van drones in deze sectoren is namelijk al voorhanden. Daarnaast is de maatschappelijke acceptatie van het gebruik van drones binnen deze sectoren groot. Opvallend is dat de ontwikkeling in het aantal drones in de bezorgings- en mobiliteitssector relatief laat op gang komt. Een van de redenen hiervoor is dat de technologie om met drones pakketjes of personen te vervoeren nog in ontwikkeling is.

Naar verwachting bedraagt de economische impact van drones binnen de vijf onderzochte sectoren voor Nederland 103 tot 176 miljoen euro in 2019 en 374 tot 805 miljoen euro in 2050. Droneservices nemen het grootste deel van de economische impact voor hun rekening. De services en het inzicht die drones bieden zijn immers de uiteindelijke reden waarom drones ingezet worden.

In 2025 wordt een belangrijke deel van de economische impact van drones in Nederland gecreëerd in de sectoren landbouw en veiligheid. Vanaf 2035 neemt de economische impact van drones binnen de sector energie en infrastructuur sterk toe. In 2050 nemen de sectoren bezorging en mobiliteit een relatief groot deel van de economische impact voor hun rekening.

Naast het creëren van economische impact hebben drones ook externe effecten op duurzaamheid en de leefomgeving. Het onderzoek wijst uit dat drones weinig CO2 uitstoten, maar in veel gevallen veel uitstoot voorkomen door het vervangen van alternatieven. Dit kan leiden tot toenemend gebruik van de toepassing en/of vermindering van klimaatverandering. Drone-inzet leidt verder tot veiligheidsbaten. Gevaarlijke inspecties worden bij de inspecteur weggenomen en neergelegd bij de drone. Bovendien kan de drone inspecteren op locaties waar inspecteurs zelf niet kunnen komen. Hierdoor worden calamiteiten vaker voorkomen.

In een aantal sectoren levert het vliegen met drones ongewenste neveneffecten op. Deze neveneffecten treden voornamelijk op wanneer drones in de buurt van burgers opereren. De voornaamste effecten zijn dan visuele hinder, neerstortgevaar en inbreuk op de privacy.

Het onderzoek
Het gebruik van drones in Nederland nam de afgelopen jaren sterk toe. De precieze impact van dronegebruik voor Nederland is nog onduidelijk. Het ministerie van IenW heeft SEO Economisch Onderzoek, Decisio en To70 daarom opdracht gegeven een verkennende studie uit te voeren naar de potentiële maatschappelijke en economische waarde van de Nederlandse dronemarkt.

Methode
De economische impact van drones in Nederland wordt berekend met de methodologie van SESAR (2016). SESAR is een studie die de verwachte ontwikkeling van het aantal drones en de economische impact daarvan voor de Europese Unie in kaart brengt tot 2050.

Net als SESAR schatten we eerst het toekomstig gebruik van drones in met de economische theorie van de productlevenscyclus. Vervolgens berekenen we de economische impact op basis van kengetallen en aannames vanuit SESAR. Deze kengetallen en aannames zijn met veel onzekerheid omgeven. De economische impact die wij in dit onderzoek rapporteren, is daarom geen precieze inschatting, maar geeft de orde van grootte van de impact weer.