Dit rapport bevat het nalevingsonderzoek over de Nederlandse Corporate Governance Code, boekjaar 2015, in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Het onderzoek is uitgevoerd middels deskresearch en een webenquête onder de Nederlandse vennootschappen, genoteerd aan Euronext. Uit het nalevingsonderzoek volgt dat de algehele naleving van de Nederlandse corporate governance code 97 procent is.

Volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe wordt de Code nageleefd door de betreffende bepaling ofwel onvoorwaardelijk toe te passen, ofwel uit te leggen waarom van Codebepalingen wordt afgeweken. Er is geen sprake van naleving als een bepaling niet wordt toegepast en ook niet wordt uitgelegd waarom van de bepaling wordt afgeweken. De Code wordt voor 95 procent toegepast, en 2 procent van de gevallen betreft afwijking met uitleg. In 3 procent van de gevallen is afwijking zonder uitleg (dat wil zeggen: niet-naleving) vastgesteld.

De naleving over het boekjaar 2015 valt ongeveer 2 procentpunt lager uit dan over boekjaar 2014. Dit wordt niet zozeer veroorzaakt door verslechterde naleving door de vennootschappen, als wel door een iets andere methodologie bij de vaststelling van de naleving.

In een webenquête zijn verdiepende vragen gesteld over de thema’s inrichting van de raad van commissarissen, beloningen van bestuurders en commissarissen, en aandeelhouders. Hieruit blijkt dat afhankelijkheid van commissarissen regelmatig voorkomt (in ongeveer 14 procent van de gevallen is dit strijdig met de Code), evenals aandelenbezit van commissarissen in de eigen vennootschap en zittingname van bestuurders in meerdere beschermingsstichtingen.

Het rapport van de Monitoring Commissie kunt u lezen op de website van Commissie Corporate Governance.