Resultaten
In hoeverre zijn de doelen van het lerarenbeleid gerealiseerd? En hoe doeltreffend en doelmatig is het lerarenbeleid in de periode 2013-2020 geweest? De resultaten van dit onderzoek geven hierover een gemengd beeld. Allereerst zijn er positieve ontwikkelingen, maar nog niet alle knelpunten rondom leraren zijn opgelost. Personele tekorten zijn zelfs gegroeid. Daarnaast kunnen de doeltreffendheid en doelmatigheid van het totale lerarenbeleid niet goed worden vastgesteld. Wel zijn veel beleidsevaluaties positief over de doeltreffendheid van afzonderlijke beleidsmaatregelen. Eindoordeel: lerarenbeleid is zinvol, maar verdient een diepere, meer samenhangende doordenking. Dit onderzoek doet hiertoe een aantal aanbevelingen.

Het onderzoek
In opdracht van het ministerie van OCW heeft SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met ResearchNed een terugblikkende analyse (beleidsdoorlichting) van het lerarenbeleid in de periode 2013-2020 uitgevoerd. Deze terugblikkende analyse betreft een syntheseonderzoek van uitgevoerde beleidsevaluaties en monitoronderzoeken en heeft als doel om het lerarenbeleid in samenhang te evalueren op doelrealisatie, doeltreffendheid en doelmatigheid. Hierop volgend wordt een groep van onafhankelijke experts samengesteld die een strategisch advies gaat uitbrengen over het toekomstige lerarenbeleid.

Gebruikte methode
Voor dit onderzoek is allereerst een beleidstheorie van het lerarenbeleid opgesteld. Deze (theoretische) onderbouwing beschrijft de genomen beleidsmaatregelen, de bijbehorende doelen en de motivering voor (of theorie achter) deze beleidsmaatregelen. Daarnaast zijn de uitgaven van het lerarenbeleid in kaart gebracht op basis van OCW jaarverslagen en begrotingen. Vervolgens is een documentenanalyse uitgevoerd van uitgevoerde beleidsevaluaties en monitoronderzoeken van genomen beleidsmaatregelen. Tot slot zijn op basis van een synthese hiervan conclusies getrokken over de doelrealisatie, doeltreffendheid en/of doelmatigheid van (beleidsmaatregelen van) het lerarenbeleid.

Bestanden