pagina

Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2018-2019


Publicatienummer: 2019-21
Auteurs: Anke Suijkerbuijk, Sjerp van der Ploeg, Emina van den Berg, Henri Bussink & Koen van der Ven
Opdrachtgever: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgever: Oberon & SEO Economisch Onderzoek

Resultaten
Ouders van leerlingen in het primair onderwijs besteden gemiddeld € 122. Volgens po-scholen zijn de schoolkosten gemiddeld € 73 per leerling. Het verschil tussen ouders en scholen zit in de kosten van leermiddelen en materialen en ICT-middelen. Voor de vrijwillige ouderbijdrage en excursies en reisjes geven ze namelijk dezelfde bedragen op.

Ouders van vo-leerlingen rapporteren de volgende gemiddelde schoolkosten: € 456 voor vmbo, € 550 voor havo en € 578 voor vwo. Dit is een lichte stijging t.o.v. schooljaar 2015-2016 en toont nog steeds aan dat ouders met kinderen op het havo en het vwo gemiddeld meer kosten maken dan ouders met kinderen op het vmbo. Ook volgens scholen is dat patroon zichtbaar, maar ook voor het vo schatten zij de kosten veel lager in dan ouders (gemiddeld €93 voor vmbo, €170 voor havo en €191 voor vwo).

De gemiddelde kosten voor mbo-opleidingen liggen volgens ouders tussen € 490 en € 901, afhankelijk van het type opleiding. Vergeleken met hun opgave van de kosten in studiejaar 2015-2016 zijn de kosten voor bol-opleidingen op niveau 1 en 2 gemiddeld gelijk gebleven en voor bol-opleidingen op niveau 3 en 4 en bbl-opleidingen gemiddeld gestegen.

Mbo-instellingen schatten de kosten voor hun opleidingen veel lager in dan ouders, namelijk tussen € 325 en € 421.

Het onderzoek
Met behulp van de Schoolkostenmonitor houdt het ministerie van OCW zicht op de (ontwikkeling van de) kosten die gemaakt worden voor het volgen van onderwijs. Dit onderzoek wordt iedere drie jaar uitgevoerd in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In de Schoolkostenmonitor 2018-2019 is voor het eerst ook het primair onderwijs meegenomen.

Gebruikte methode
Informatie over de schoolkosten in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar onderwijs (mbo) is vooral gebaseerd op enquêtes onder:

  • Ouders van leerlingen in het po: 27.500 ouders uitgenodigd; respons van 3.127 ouders (11 procent)
  • Ouders van leerlingen in het vo: 27.500 ouders uitgenodigd; respons van 2.892 ouders (11 procent)
  • (Ouders van) studenten in het mbo: 35.000 ouders/mbo-studenten uitgenodigd; respons van 1.884 ouders en mbo-studenten (5 procent)
  • Po-scholen: 1.600 po-scholen uitgenodigd; respons van 420 scholen (27 procent)
  • Vo-scholen: 1.267 vo-scholen uitgenodigd; respons van 406 scholen (32 procent)
  • Mbo-instellingen: 420 mbo-opleidingen (combinaties van instelling en CREBO) uitgenodigd; respons van 117 mbo-opleidingen (28 procent)

Het rapport ‘Kosten voor tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs’ en de ‘Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2018-2019’ zijn gelijktijdig op 12 maart 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees hier de beleidsreactie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/12/schoolkostenmonitor-2018-2019-en-onderzoek-naar-de-kosten-voor-tweetalig-onderwijs-in-het-vo


Categorie: 2019, Emina van den Berg, Koen van der Ven, Henri Bussink, Arbeid & Onderwijs