Het onderzoek
Deze tussenrapportage bevat een evaluatie van specifiek de sectorale maatwerkregeling van NL Leert Door. De sectorale maatwerkregeling heeft tot doel om werkenden die dreigen hun baan te verliezen te ondersteunen bij het behouden van werk of het vinden van ander werk. Vanaf december 2021 kregen samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor maatwerktrajecten voor scholing, ontwikkeladvies, begeleiding en EVC-procedures. 

Resultaten
Bereik

Met de subsidieregeling voor sectoraal maatwerk zijn ongeveer 61 duizend trajecten doorlopen. De focus ligt voornamelijk op scholing (73 procent), gevolgd door ontwikkeladviezen (15 procent) en begeleiding naar ander werk (12 procent). Opvallend is het beperkte gebruik van de subsidieregeling voor EVC-trajecten, wat deels te wijten is aan de beperkte relevantie ervan voor werkgevers en werknemers. Verder valt op werknemers met een mbo4-, hbo- of wo-opleiding zijn oververtegenwoordigd in het deelnemersbestand. 

Doelteffendheid 

Het sectoraal maatwerk is in vergelijking met eerdere regelingen vaker ingezet om de arbeidsmarktpositie te verbeteren en minder vaak uit puur persoonlijke interesse. De opzet van het sectoraal  maatwerk speelt hierin een belangrijke rol. De sociale partners waren verplicht de trajecten te co-financieren en waren nauw betrokken bij het werven en selecteren van deelnemers. Deze rol als ‘poortwachters’ heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat deelnemers vaker arbeidsmarktrelevante trajecten zijn gaan volgen. 

Doelmatigheid 

Werknemers en werkgevers zijn bereid een eigen bijdrage te leveren aan de trajecten die nu voor hen gratis waren. Hierdoor vindt deels een verschuiving plaats van private naar publieke middelen, terwijl daar geen additionele deelname aan trajecten tegenover staat. Die verschuiving zonder extra activiteiten noemt men ook wel deadweight loss. Deze deadweight loss is het grootst bij kortdurende scholingstrajecten (51 procent) en het kleinst voor langdurige begeleiding (23 procent).  

Methode
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen hebben we een analyse op basis van CBS Microdata en enquête-onderzoek onder deelnemers uitgevoerd.