Resultaten
In 2022 waren meer dan één miljoen personen werkzaam als uitzendkracht. Over het gehele jaar gezien werkt 10 procent van de totale werkzame beroepsbevolking ergens in dat jaar ook als uitzendkracht.

De populatie uitzendkrachten is uit te splitsen naar de volgende deelpopulaties: i) scholieren/studenten die naast hun studie uitzendwerk doen, ii) arbeidsmigranten die in Nederland in een uitzendcontract werken en iii) reguliere uitzendkrachten. De meeste uitzendkrachten vallen in de laatste groep (49 procent) en dus geen arbeidsmigrant of scholier/student. Arbeidsmigranten vormen 33 procent van de totale populatie uitzendkrachten en 18 procent is scholier/student die naast hun studie uitzendwerk doen. Uitzendkrachten zijn overwegend man en jonger dan 35 jaar. De meeste uitzendkrachten waarvoor het hoogst behaalde opleidingsniveau bekend is, heeft een middelbaar opleidingsniveau (ongeveer de helft). Iets minder dan één op de drie heeft geen startkwalificatie en iets meer dan één op de zes heeft een hoog opleidingsniveau.

De meeste transities van uitzendkrachten gaan van de ene naar de andere uitzendbaan. Zo heeft 30 procent van de uitzendkrachten voorafgaand aan een uitzendbaan ook een uitzendbaan en stroomt 30 procent na afloop van de uitzendbaan door naar andere uitzendwerk. Uitzendwerk speelt een duidelijke rol als opstapfunctie, zowel vanuit een positie zonder werk (de helft van de uitzendkrachten heeft voorafgaand aan een uitzendbaan geen werk in loondienst) als naar een positie in direct dienstverband: 14 procent van de uitzendkrachten heeft na een uitzendbaan een tijdelijk dienstverband en 6 procent een vast dienstverband. Deze aandelen nemen iets toe na verloop van tijd (respectievelijk 7 en 17 procent een kwartaal na een uitzendbaan). Uitzendwerk speelt met name een rol als opstapfunctie naar een direct dienstverband voor de deelpopulatie ‘reguliere’ uitzendkrachten (geen scholier/student of arbeidsmigrant). Van deze groep heeft een kwartaal na afloop van een uitzendbaan 23 procent een tijdelijk dienstverband en 10 procent een vast dienstverband.

De meeste uitzendkrachten die uitstromen naar een regulier dienstverband komen terecht in de sector Handel, gevolgd door de Industrie en Verhuur van overige zakelijke diensten. Driekwart van de uitzendkrachten die naar een regulier dienstverband uitstromen, blijft daar ook minstens zes maanden in werken (duurzame transitie). Om de rol van uitzendwerk als opstap naar een regulier dienstverband verder te onderzoeken, gaan de analyse ook in op de vraag welke arbeidsmarktposities voorafging aan nieuw gestarte reguliere contracten. Logischerwijs wordt een nieuw regulier contract het vaakst voorafgegaan door een ander regulier dienstverband (bij een andere werkgever): 45 procent. Van alle instroom in nieuwe reguliere contracten is 8 procent afkomstig uit uitzendcontracten.

Voor de groep Oekraïense vluchtelingen blijkt uitzendwerk een belangrijk route te zijn om aan het werk te gaan in Nederland. Eind 2022 zijn bijna 42 duizend Oekraïners aan het werk in Nederland. De meeste Oekraïners zijn werkzaam in een uitzendcontract (15 duizend/35 procent in december 2022), gevolgd door tijdelijk contracten (11 duizend/27 procent) en oproepcontracten (10 duizend/24 procent). Het aantal Oekraïners met een vast contract (gemiddeld 5 duizend /14 procent) is gedurende het jaar constant gebleven. Dit is een groep die ook al voor de oorlog in Oekraïne in Nederland werkzaam was. De populatie Oekraïense uitzendkrachten is relatief vaak vrouw en relatief jong. Daarnaast werkt deze groep relatief meer uur per week: gemiddeld 28 uur versus 25 in de totale populatie uitzendkrachten.

Het onderzoek
SEO Economisch Onderzoek voerde dit onderzoek uit in opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Het doel van de Uitzendmonitor is om de omvang en samenstelling van de populatie uitzendkrachten en uitzendbanen in beeld te brengen en om inzicht te geven in de allocatiefunctie van uitzendwerk. Deze Uitzendmonitor gaat ook specifiek in op de arbeidsmarktpositie van Oekraïense uitzendkrachten.

Lees ook het nieuwsbericht en de factsheet op de website van de ABU.