Onderzoek
In opdracht van Milieudefensie heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO) de transparantie en integriteit van de klimaatplannen van zeven financiële instellingen beoordeeld. Deze beoordeling vond plaats langs de meetlat van de methodologie van het New Climate Institute. Het doel van iedere beoordeling is om uitspraken te kunnen doen over de transparantie en integriteit van het klimaatplan. Transparantie heeft betrekking op de publieke beschikbaarheid, volledigheid en duidelijkheid van het plan. Integriteit gaat om hoe alomvattend, betrouwbaar en toereikend het plan is.

Overkoepelende bevindingen
De integriteit van de klimaatplannen van de meeste financiële instellingen is ‘laag’. Alleen de pensioenfondsen ABP en PFZW behalen een ‘matige’ integriteitsscore. Atradius scoort ‘zeer laag’. Wat betreft de transparantie behalen de meeste instellingen een ‘matige’ score. We zien dat voor alle instellingen de transparantiescore gelijk is aan of hoger is dan de integriteitsscore. Dit sluit intuïtief aan bij het idee dat plannen eerst transparant moeten zijn voordat een integriteitsbeoordeling kan plaatsvinden.


Het rapport bevat verder bevindingen op vier kerngebieden, namelijk:

  • Kerngebied 1: het in kaart brengen en openbaar maken van emissies;
  • Kerngebied 2: het stellen van doelen voor emissiereductie;
  • Kerngebied 3: het terugdringen van gefinancierde en eigen emissies; en
  • Kerngebied 4: claims ten aanzien van (toekomstige) klimaatbijdragen en compensatie.

Gebruikte methode
Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van openbaar beschikbare bronnen van de instellingen. Alle bronnen, waaronder jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen, het risicobeleid en de websites van de instellingen, zijn verzameld door middel van een bureaustudie. Aanvullend konden de instellingen zelf bronnen aanleveren. Alleen bronnen die voor 1 juni 2023 openbaar beschikbaar waren, zijn onderzocht. Na het opstellen van de eerste onderzoeksresultaten heeft een validatiefase plaatsgevonden. We hebben van alle instellingen een ontvangstbevestiging ontvangen. Vijf instellingen hebben feedback aangeleverd.